דיאלוג עם מחזיקי עניין

נשר נוהגת בשקיפות כלפי כלל מחזיקי העניין בה ומנהלת עמם מערכת יחסים גלויה ואמינה. מערכת היחסים כוללת בין היתר דיווחים שוטפים לרגולטורים המפקחים על החברה, דיווחים וולונטריים, שהם נגזרת ממדיניות האחריות התאגידית של החברה, ותיאום מלא עם משרדי ממשלה, עם רשויות מקומיות וסטטוטוריות שעמם היא עובדת ועם כל גורם אחר.

החברה מקפידה על קשר שוטף, אחראי ומקצועי עם גורמים פיננסיים, דוגמת בעלי מניותיה ומחזיקי האג"ח שלה, וכן עם גורמי אקדמיה, עם לקוחותיה, עם התקשורת ועוד.

החברה מעניקה חשיבות גדולה לקהילות השכנות, שעמן היא נמצאת בדיאלוג שותף, ומקפידה לערב אותן בתהליכים הרלוונטיים עבורן, לנהל ערבי תושבים מעת לעת ולשתפן ביוזמות ובמיזמים חברתיים של החברה.