תכונות
 • עמידות טובה בסביבה אגרסיבית
 • בעל חום הידרציה נמוך
 • התפתחות חוזק איטית
 • מלט בהיר – ללא אפר פחם
 • מפתח התנגדות לחדירת כלורדים
 • משפר התפשטות הבטון בסביבת סולפטים
יישומים
 • אלמנטים קונסטרוקטיביים – בעלי קיים גבוה
 • ייצוב קרקע מזוהמת עם כלורידים וסולפטים
 • מאפשר העברת תערובות בטון במשאבות
 • יציקת קירות חשופים בקרבת הים – בטון בהיר
 • יציקות גדולות -MASS CONCRETE
 • יציקת רצפות ומבנים תת-קרקעיים
 • יציקת בריכות מים וצינורות – אטימות גבוהה בתערובות בטון מתאימות
 • אגני חמצון ומכוני טיהור שפכים
 • שיפור אלמנטים שנפגעו מהסביבה האגרסיבית
סוג המלכד: מלט פורטלנד
 • הגדרה (ת"י EN 197-11): מלט סיגים CEM III 42.5 N /B
 • צורת אריזה/שיווק: צובר
 • מרכיבים עיקריים: קלינקר ואבן גיר
 • שיטות סימון ובדיקות לפי: ת"י 1 – יולי 2002 EN-196-7
עומס לחיצה (ניוטון / ממ”ר)
דרישת התקן ערך ממוצע
2 10
28 42.5
זמן התקשות- דקות
דרישת התקן ערך ממוצע
מינימום 60
מקסימום 600
דקות
 • שטח פנים ספציפי (סמ"ר / גרם): 5,300
 • משקל מרחבי בצובר (ק"ג / ממ"ק): 1,100 – 1,350
 • צפיפות: 2,880
חוזק בלחיצה - מגפ"ס מנסרות
graph
מחלקת סיוע תהליכי
בכל שאלה בנושא בחירת המוצר, עומדת לרשותכם המחלקה לסיוע תהליכי שתפקידה להתאים לכל פרוייקט את תמהיל המוצרים הנכון ביותר עבורו, באמצעות ייעוץ מקצועי אישי, הניתן על-ידי מהנדסים ומומחים טכנולוגיים.