קיימות מה היא ?

'קיימות' במשמעותה הרחבה מתייחסת ליכולת ליצור ולשמור על תנאים בהם מתקיימת הרמוניה פורה בין האדם וסביבתו, בהווה ובעתיד.

תפיסות הנוגעות לקיימות התפתחו על רקע מציאות של צמיחה כלכלית, של גידול באוכלוסייה ושל עלייה ברמת החיים, אשר הביאו לעלייה בשימוש במקורות אנרגיה אל מול ירידה בזמינותם ובהתחדשותם של משאבי טבע. כדי להתמודד עם ההשפעות על הסביבה ובה בעת להבטיח את המשך הפיתוח והשגשוג הכלכלי, עקרונות הקיימות דורשים מהחברה האנושית לאזן בין הצרכים החברתיים, הסביבתיים והכלכליים לבין צורכי הדור הזה והדורות הבאים.

מגזר התעשייה נודע כאחד המגזרים בעלי פוטנציאל השפעה ניכר על הסביבה בשל השימוש באנרגיה ובמשאבים במסגרת פעילותו, ולכן הוא נדרש לפעול בהתאם לעקרונות קיימות. עקרונות קיימות מרכזיים במגזר התעשייה הם מזעור פליטות מזהמי אוויר, הפחתת פליטות גזי חממה, התייעלות אנרגטית, ניהול משאבים בר־קיימא ושימוש בחומרי גלם ובדלקים אלטרנטיביים..