נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ, כללי התנהגות עסקית

1. מבוא

חברת משאב יזום ופיתוח בע"מ ("החברה"), נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ ("נשר"), וכל החברות הבנות שלה (ביחד: "הקבוצה") מחויבות להתנהגות אתית ואחראית בקהילות העסקיות בהן הן פועלות ורואה בהתנהגות זו תנאי הכרחי לקיומנו בעולם העסקי.

הקבוצה מאמינה כי נורמות של אמינות, הגינות, מקצועיות, יושרה, כיבוד הוראות הדין, שמירה על חיי אדם, שמירה על כבוד האדם, מתן הזדמנות ויחס שווה ללא הבדל דת, עדה, גזע ומין, אחריות חברתית ותרומה לקהילה בה הקבוצה פועלת, הינן נורמות בסיסיות העומדות ביסוד פעילותה העסקית של הקבוצה וקשריה של הקבוצה עם בעלי העניין.

מטרת קוד אתי זה הינה לעגן בכתובים את ערכי היסוד, על פיהם, בין היתר, פועלת הקבוצה במערך של כללי התנהגות מחייבים לנושאי המשרה בה, למנהליה ולכלל עובדיה.

ערכי החברה:

החברה אימצה ערכים שהם הקוד הגנטי שלה:

מחויבות לדרך – אנו מחויבים לדרכו של הארגון בהשגת מטרותיו.

יצירת ערך ללקוח – אנו מחויבים ליצירת ערך ייחודי ללקוחות החברה.

מקצוענות – אנו שואפים להתמקצעות המתבטאת בביצוע הפעולה הנכונה לעמידה במטרות המשימה, תוך בחירה נכונה של סדרי קדימויות, שימוש מושכל במשאבים נדרשים ושיפור מתמיד ברמת הביצועים.

בטיחות – אנו מחויבים באופן מוחלט לערך חיי אדם ולמניעת פגיעה באדם, לבטיחות העובד והסביבה וליצירת תרבות עבודה שבה אין תחרות בין שיקולים של תפוקה, לוחות זמנים ותקציב- ובין בטיחות.

שמירה על איכות הסביבה – אנו חלק מהסביבה ולכן אנו חותרים לחיות בהרמוניה עם הסביבה. אנו רואים באחריות סביבתית חלק בלתי נפרד מתהליך היצור ואסטרטגיה קיומית ארוכת טווח.

הוגנות וכבוד הדדי – אנו מאמינים בתרומתה של מערכת יחסי אנוש בריאה לחוסנו של הארגון, אשר נובעת משמירה על כבוד הפרט ועל התנהגות מכבדת בין אדם לחברו. אנו נותנים יחס הוגן לכל השותפים העוסקים במלאכה: עובדים, קבלני משנה, לקוחות וספקים ומאפשרים לכל אחד הזדמנות שווה.

שיתוף פעולה ועבודת צוות – אנו מאמינים כי יצירת תקשורת פתוחה, משתפת ובהירה בין כל עובדי החברה, תביא ליתר הזדהות ומחויבות של עובדי החברה.

2. ישימות ואחריות

כל נושאי המשרה, המנהלים והעובדים של הקבוצה ("העובדים") נדרשים לקיים ולציית לקווים המנחים ולסטנדרטים המפורטים להלן.

אין להורות לעובד לבצע מעשה לא חוקי או לא אתי .

 

3. עזרה ומידע

עובד הזקוק לעזרה או מידע בקשר לכללי ההתנהגות העסקית יפנה אל הממונה הישיר שלו.

בנסיבות בהן התייעצות עם הממונה הישיר אינה מתאימה, או אם הממונה הישיר אינו מסוגל לסייע, על העובד לפנות אל ועדת האכיפה הפנימית של החברה.

 

4. הפרות הכללים

עובד הנחשף למקרה של הפרת כללי ההתנהגות העסקית, חייב לדווח על כך מיידית ולשתף פעולה במידת הנדרש עם בדיקת המקרה.
על הפרה ניתן לדווח בכתב או בטלפון לוועדת האכיפה הפנימית של נשר.

מדיניות הקבוצה אוסרת לנקוט בצעד כלשהו כנגד עובד הקבוצה שדיווח כאמור, בתום לב.
כל השיחות והמכתבים – בין אם אלקטרוניים ובין אם על גבי נייר – יטופלו באופן דיסקרטי, כפוף לכל דין.

5. עמידה בדרישות החוק

הקבוצה פועלת במדינת ישראל ומחויבת לחוקיה. על עובדי הקבוצה לכבד את כל חוקי מדינת ישראל ולציית להוראותיהם. בכלל זה על העובדים לציית ולכבד את החוקים המסדירים את הנושאים המפורטים להלן:

  • בריאות ובטיחות עובדים;
  • תחרות בלתי הוגנת ו/או הגבלים עסקיים;
  • אפליה על בסיס גזע, דת, מין, לאום, עמדות פוליטיות ו/או כל נושא אחר;
  • הטרדה לרבות הטרדה מינית;
  •  החזקה ו/או שימוש של סמים או חומרים אסורים אחרים;
  • שמירה על איכות הסביבה;

 

5.1. דרישה לעמידה בהוראות חוק ההגבלים העסקיים

הקבוצה מחויבת להבטיח כי כלל פעילותה עומדת בכל דרישות חוקי התחרות ונהלי המסחר ההוגן הנוגעים לתחומי פעילותה, ובכלל זה קיום קפדני של הוראות חוק ההגבלים העסקיים והתקנות שהותקנו על פיו.

במקרה של אי וודאות או ספק, על העובדים להיוועץ עם ועדת האכיפה הפנימית.

 

6. שימוש במשאבי ונכסי הקבוצה

עובדים לא יעשו שימוש כלשהו במשאבי הקבוצה ובנכסיה, לרבות מידע דיגיטלי, שאינו  עולה בקנה אחד עם צורכי הקבוצה וטובתה ולא יתירו לאחרים לעשות כן.

כל עובדי הקבוצה מחויבים להקפיד כי כל התקשרות של הקבוצה, כל מסמך של הקבוצה וכל הוצאה כספית של הקבוצה יעשו אך ורק על ידי מי שהוסמך לכך כדין, על ידי הגורמים המוסמכים לכך.
עובד לא יטול סמכות לפעול בשם הקבוצה ולא יציג עצמו כלפי צד שלישי כלשהו כבעל סמכות לפעול בשם הקבוצה אלא אם כן הוסמך לכך.

 

6.1. מידע חסוי או פנימי

עובדים עשויים להיחשף למידע חסוי או רגיש במהלך עבודתם או לקבלו מעובדים אחרים. מידע כאמור לא יימסר לאף אדם (בין בתוך הקבוצה ובין מחוצה לה) שאינו קשור לעשייה בתחום הנדון או שאינו מוסמך לקבלו.
מידע שלא פורסם, שהגיע לידי עובד לא ינוצל לשם הפקת רווח אישי לעובד ו/או לקרוביו ו/או לצד ג', בין כתוצאה משיתוף פעולה עם העובד ובין בכל אופן אחר בסיוע של העובד.

 

6.2.  מניעת ניגודי עניינים

על עובדי הקבוצה לנהוג בתום לב ולפעול לטובת הקבוצה, ובכלל זה להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין מילוי תפקידם בקבוצה לבין מילוי תפקיד אחר שלהם, או לבין ענייניהם האישיים.

הואיל ואין אפשרות לחזות מראש את כל המצבים בהם עלול להיווצר ניגוד עניינים, על העובדים לגלות זהירות ורגישות לעניין חשוב זה. כמו כן, ניגודי עניינים עשויים להיות מעורפלים ולא חד משמעיים. לפיכך, בכל מקרה של ספק על העובדים להיוועץ עם הממונים עליהם. על עובד הקבוצה הנתקל במקרה של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים, להודיע על כך לאלתר למנכ"ל נשר או לועדת האכיפה הפנימית של נשר, ובמקרה של דירקטור – ליו"ר הדירקטוריון.
עובד המתקבל לחברה יפרוס את עניניו העשויים להיות נוגדים את האינטרסים של הקבוצה טרם  קבלתו לעבודה.

 

6.3. איסור על ניצול הזדמנויות עסקיות של הקבוצה

על עובדי הקבוצה להימנע מניצול הזדמנות עסקית העומדת בפני הקבוצה וכן להימנע מלעשות שימוש במידע שהגיע אליהם במסגרת עבודתם או תפקידם בקבוצה, והכל – בין במטרה להשיג טובת הנאה לעצמם ובין במטרה להשיג טובת הנאה לקרובם או לכל אדם אחר.

7. קבלת/נתינת מתנות

טוהר מידות מהווה בסיס להצלחת החברה בטווח הארוך.

בהתאם לכך ימנעו עובדי החברה מקבלת טובות הנאה, עמלות או סוגים אחרים של תשלומים מכל ארגון, או אדם אשר נמצא בקשר עסקי עם החברה.
לא יתקבלו מתנות מספקים או לקוחות אלא אם כן אלה עומדות בקריטריונים הבאים:

  •  נועדו לצרכים עסקיים לגיטימיים;
  •  אינן בעלות ערך חריג ועולות בקנה אחד עם הנוהג העסקי המקובל בתחום;
  •  אינן ניתנות במישרין או בעקיפין בתמורה ו/או כתנאי לעשיית או לאי-עשיית פעולה מסוימת;

אם יש ספק בשאלה אם מתנה עומדת בקריטריונים המפורטים לעיל, העובד יהא רשאי לקבלן או לתיתן, לפי המקרה, רק באישור כתוב מאת הסמנכ"ל האחראי ליחידה או לחילופין מחבר/י ועדת האכיפה הפנימית.

 

8. חשבונאות ובקרה

מנהלים בקבוצה נושאים באחריות לאמיתותם ולנכונותם של הנתונים הנכללים בדו"חות הכספיים של הקבוצה, לחשבונות ולמערכת הבקרה הפנימית של הקבוצה.

 

9. דרישות נוספות ממנהלים בכירים

מנהלים בכירים בקבוצה: מנכ"ל, סמנכ"לים ומנהלים ברמת הנהלה במפעלים ובחברות הבנות, נושאים באחריות הנוספת של ההכנה והחשיפה לציבור של מידע, כולל מידע פיננסי, כנדרש בחוק. נוסף על הדרישות האתיות שפורטו לעיל, הם נושאים באחריות יתרה לנושאים הבאים:

חשיפה הוגנת, מדויקת ובעיתה, של מידע כאמור באמצעות דו"חות ומסמכים המוגשים
על-ידי הקבוצה לגופים חיצונים, או המהווים חלק מפרסומים פומביים אחרים של הקבוצה;

וכן –  כל הדו"חות הכספיים וספרי החשבונות של הקבוצה חייבים לשקף במדויק את מצבה הפיננסי של הקבוצה ולעמוד בדרישות החוק, בכללים החשבונאיים המקובלים ובדרישות החשבונאות הפנימית של הקבוצה.
על העובדים לציית גם לנוהלי הבקרה והדיווח הפנימיים של הקבוצה.
מנהלים בקבוצה נדרשים להביא כל מידע בדבר הפרה לכאורה של ההנחיות והכללים המפורטים לעיל לתשומת לבה של מועצת המנהלים של נשר, או הועדה לענייני ביקורת של נשר.

דירקטוריון נשר, או הועדה לענייני ביקורת של נשר ינקטו כל פעולה שתיראה לנכון כדי לחקור ולבדוק כל הפרה כאמור. אם יימצא שההפרה אמנם בוצעה, תנקוט הקבוצה צעדים משמעתיים וצעדי מניעה כפי שתמצא לנכון, בהתאם ובכפוף להוראות כל דין.

ועדת אכיפה פנימית:

סמנכ"ל  רגולציה ופיתוח עסקי – איה אבידור
סמנכ"ל ומנהל חטיבת משאבי אנוש – קובי רבינוביץ
הקו החם לפניות אנונימיות – יו"ר ועדת הביקורת במועצת המנהלים, רו"ח דני  וקנין
מייל   Dany@dv-inv.co.il