נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ, כללי התנהגות עסקית

קוד אתי

1. מבוא

חברת משאב יזום ופיתוח בע"מ ("החברה"), נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ ("נשר") וכל החברות הבנות שלה (ביחד: "הקבוצה") רואות בהתנהגות אתית ואחראית בקהילות העסקיות בהן הן פועלות תנאי הכרחי לקיומן בעולם העסקי.

הקבוצה מאמינה כי אמינות, הגינות, מקצועיות, יושרה, שמירה על הוראות הדין, שמירה על חיי אדם וכבודו, מתן הזדמנות ויחס שווה ללא הבדל דת, גזע ומין, אחריות חברתית ותרומה לקהילה בה הקבוצה פועלת הן נורמות בסיסיות העומדות ביסוד פעילותה העסקית של הקבוצה וקשריה עם בעלי העניין.

הקוד האתי מעגן בכתובים את ערכי היסוד, על פיהם, בין היתר, פועלת הקבוצה, ונועד לרכז את כללי ההתנהגות הנדרשים מנושאי המשרה, המנהלים והעובדים בקבוצה, כמי שמייצגים אותה כלפי חוץ.

ערכי הקבוצה:

הקבוצה אימצה ערכים שהם הקוד הגנטי שלה:

הלקוח במרכז – אנו מחויבים להבנה מעמיקה של צרכי ואתגרי הלקוח ומחוייבים לפעול בשיתוף פעולה עם כלל לקוחותינו על מנת לספק את צרכיהם ולייצר ערך מוסף ייחודי. זאת, באיכות, בזמינות וברמת שירות הגבוהה ביותר תוך שמירה על הגינות והוגנות אל מול לקוחותינו. אנו מאמינים כי הצלחת לקוחותינו היא הצלחתנו.

מצוינות – אנו שואפים למלא את תפקידנו כארגון, כצוות, וכפרט באופן המיטבי תוך אימוץ הסטנדרטים הגבוהים ביותר תוך הטמעת תרבות של שיפור מתמיד כדרך חיים. אנו חותרים למובילות מקצועית המייצרת ערך לקבוצה וללקוחותיה, תוך פיתוח והעצמת המשאב האנושי.

יוזמה ואחריות אישית – אנו פועלים ליצירת תרבות ארגונית המעודדת את עובדינו לחשיבה מחוץ לקופסא, להנעת תהליכי ייעול ושיפור בסביבת עבודתם ומחוצה לה. עובדים בעלי "ראש גדול" הפועלים באמונה ובנאמנות מתוך מחויבות פנימית עמוקה ואכפתיות יובילו ויקדמו אותנו בהתמודדות מול אתגרים פנימיים וחיצוניים הנובעים מסביבה עסקית תחרותית ומשתנה.

מחויבות לסביבה ולקהילה – אנו מחויבים לאחריות סביבתית ולקיימות כחלק בלתי נפרד מתהליך היצור וכאסטרטגיה קיומית ארוכת טווח. אנו מחויבים למעורבות בקהילה התואמת את ערכי הקבוצה, צרכיה ויכולותיה המאפשרת לעובדי הקבוצה להיות שותפים לפעילות המקדמת מטרות חברתיות.

הוגנות ושקיפות – אנו מחויבים לנהוג ביושר, בדרך ראויה וצודקת תוך כבוד הדדי, פתיחות ושיתוף אל מול כל הרבדים בארגון ולמול לקוחות, ספקים וקהילה.

מחויבות לבטיחות – אנו מחויבים באופן מוחלט לערך חיי אדם למניעת פגיעה באדם, לבטיחות העובד והסביבה וליצירת תרבות עבודה שבה אין תחרות בין שיקולים של תפוקה, לוחות זמנים ותקציב – לבטיחות.

2. תחולה

הקוד האתי חל על כלל עובדי הקבוצה ומנהליה ועל נושאי המשרה בה ("העובדים"). הקוד האתי נועד לספק כללים ברורים וקלים ליישום אשר מטרתם להדריך את כל העובדים באשר לסטנדרטים הנדרשים מהם במסגרת עבודתם בקבוצה.  הקוד האתי הוא תשתית ערכית אשר אינה מחליפה את הוראות הדין, אלא משלימה ומוסיפה עליהם. בכל מקרה של סתירה בין הוראות הדין החל על פעילות הקבוצה לבין הוראות הקוד האתי, גוברות הוראות הדין. יובהר ויודגש, הקוד האתי אינו מהווה מדריך ממצה ומפורט לכל המצבים בהם העובדים עשויים להיתקל במסגרת עבודתם או פעילותם בקבוצה.

3. ציות להוראות חוק

הקבוצה ועובדיה מחוייבים לפעול תוך שמירה על הוראות החוק, התקנות והצווים החלים על פעילותה של הקבוצה, ובכלל זה בנושאים המפורטים להלן, הבאים לידי ביטוי בערכי היסוד  של הקבוצה: בריאות ובטיחות עובדים; אפליה על בסיס גזע, דת, מין, לאום, עמדות פוליטיות ו/או כל נושא אחר; הטרדה לרבות הטרדה מינית; החזקה ו/או שימוש של סמים או חומרים אסורים אחרים; שמירה על איכות הסביבה.

במסגרת פעילותם ותפקידם בקבוצה, על עובדי הקבוצה לפעול תוך שיקול דעת סביר וראוי בהתאם להוראות החוק, התקנות, ההנחיות המחייבות של הרשויות הרלוונטיות, הכללים המקצועיים והנהלים הרלוונטיים בנושאים המטופלים על ידכם, ובמידת הצורך, וככל שנדרש, לבקש את עצתם ובדיקתם של גורמים מקצועיים.

4. הגבלים העסקיים ותחרות הוגנת

הקבוצה מאמינה בקיומה של תחרות מסחרית ועסקית הוגנת המכבדת את מתחריה ומתנהלת באופן שעומד בכל דרישות חוקי התחרות ונהלי המסחר ההוגן הנוגעים לתחומי פעילותה ובכלל זה קיום קפדני של הוראות חוק ההגבלים העסקיים והתקנות שהותקנו על פיו.

כל העובדים, ובמיוחד אלה העוסקים במכירות וברכש או נמצאים בקשר עם מתחרים, יוודאו שהם מכירים היטב את הוראות דיני ההגבלים העסקיים וכן את הוראות תכנית האכיפה הפנימית של נשר. במקרה של אי וודאות או ספק, על העובדים להיוועץ עם ועדת האכיפה הפנימית.

5. מחוייבות הקבוצה כלפי עובדיה

הקבוצה רואה עצמה אחראית ליצירת בטחון ויציבות תעסוקתית בקרב עובדיה ומשקיעה משאבים רבים במתן תנאים הולמים וביסוס יחסי עובד-מעביד פתוחים ויציבים. הקבוצה פועלת לקדם את זכויות עובדיה ובטחונם על ידי מחויבות למניעת תאונות עבודה, שמירה על זכות העובדים להתאגד, הימנעות מאפליה, הימנעות מתנאי עבודה לא הוגנים, מניעת הטרדה מינית.

בטיחות בעבודה

הקבוצה מקפידה על הוראות הדין הרלוונטיות ויצירת סביבת עבודה בטוחה לצורך שמירה על בריאותם ובטיחות עובדיה. הקבוצה מיישמת הוראות בטיחות בכל אחד ממתקניה בהתאם לפעילות המתבצעת בו. חובתו של כל עובד בקבוצה להקפיד על מילוי הוראות הבטיחות הרלוונטיות המתייחסות לשמירה על בטיחות העובדים האחרים ובטיחותו האישית בהתאם לאופי העבודה שהוא מבצע. על כל אחד מהעובדים לדווח לגורם האחראי על בטיחות במתקן בו הוא מועסק על כל אירוע או חשש להתקיימותו של אירוע בטיחותי ועל כל סטייה מהוראות הבטיחות הרלוונטיות.

אחריות מנהלים

הקבוצה דורשת ממנהליה להוות דוגמה אישית לעובדים בין היתר כדי ליצור סביבת עבודה המקיימת ומקדמת התנהגות נאותה. בנוסף, המנהלים בקבוצה נדרשים להקפיד כי העובדים הכפופים להם יקיימו את הוראות החוק וימלאו אחר נהלי הקבוצה וקוד זה.

6. מחוייבות העובדים כלפי הקבוצה

שמירה על רכוש הקבוצה

עובדים לא יעשו שימוש כלשהו במשאבי הקבוצה ובנכסיה, לרבות מידע דיגיטלי, שאינו עולה בקנה אחד עם צורכי הקבוצה וטובתה ולא יתירו לאחרים לעשות כן. עובדי הקבוצה מחוייבים לשמור על רכוש הקבוצה המופקד בידם ולהקפיד על שימוש נכון ברכוש הקבוצה למטרה שלשמה הופקד בידיהם.

כל עובדי הקבוצה מחויבים להקפיד כי כל התקשרות של הקבוצה, כל מסמך של הקבוצה וכל הוצאה כספית של הקבוצה יעשו אך ורק על ידי מי שהוסמך לכך כדין, על ידי הגורמים המוסמכים לכך. עובד לא יטול סמכות לפעול בשם הקבוצה ולא יציג עצמו כלפי צד שלישי כלשהו כבעל סמכות לפעול בשם הקבוצה אלא אם הוסמך לכך.

שמירת סודיות

עובדי הקבוצה מחוייבים לשמור על סודיות המידע שהגיע לידיהם במהלך או עקב עבודתם בקבוצה או מכח מעמדם או תפקידם בקבוצה. העובדים עשויים להיחשף למידע סודי או רגיש ביחס לקבוצה או לפעילותה, לרבות מידע הנוגע לגורמים מחוץ לקבוצה. מידע כאמור לא יועבר לאף אדם או גוף (בין בתוך הקבוצה ובין מחוצה לה) שאינו קשור לעשייה בתחום הנדון או שאינו מוסמך לקבלו. מידע כאמור שהגיע לידי עובד לא ינוצל על ידי העובד לשם הפקת רווח אישי לעובד ו/או לקרוביו ו/או לצד ג', בין כתוצאה משיתוף פעולה עם העובד ובין בכל אופן אחר בסיוע של העובד.

מניעת ניגודי עניינים

על עובדי הקבוצה לנהוג בתום לב ולפעול לטובת הקבוצה, ובכלל זה להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין מילוי תפקידם בקבוצה לבין מילוי תפקיד אחר שלהם, או לבין ענייניהם האישיים.

הואיל ואין אפשרות לחזות מראש את כל המצבים בהם עלול להיווצר ניגוד עניינים, על העובדים לגלות זהירות ורגישות לענין חשוב זה. כמו כן, ניגודי עניינים עשויים להיות מעורפלים ולא חד משמעיים. לפיכך, בכל מקרה של ספק על העובדים להיוועץ עם הממונים עליהם. על עובד הקבוצה הנתקל במקרה של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים, להודיע על כך לאלתר למנכ"ל נשר או לועדת האכיפה הפנימית של נשר, ובמקרה של דירקטור – ליו"ר הדירקטוריון.

להלן כמה דוגמאות למצבים בהם עלול להתעורר ניגוד עניינים:

·         אם דירקטור, נושא משרה, עובד או קרוב משפחה של אלה יכול להפיק טובת הנאה אישית ממעשה או מחדל בזמן שהוא פועל מטעם הקבוצה.

·         אם לדירקטור, נושא משרה או עובד יש אינטרס אישי או שהוא פועל באופן המונע ממנו למלא את חובותיו כלפי הקבוצה באופן אובייקטיבי ובצורה יעילה.

·         דירקטור, נושא משרה או עובד או קרוב משפחה של מי מאלה מקבל מגורם אחר שאינו הקבוצה טובת הנאה כלשהי, וזאת כתוצאה מעבודתו בקבוצה של אותו דירקטור, נושא משרה או עובד.

עובד המתקבל לקבוצה יעדכן ויפרט את ענייניו העשויים להיות נוגדים את האינטרסים של הקבוצה.

איסור על ניצול הזדמנויות עסקיות של הקבוצה

על עובדי הקבוצה להימנע מניצול הזדמנות עסקית העומדת בפני הקבוצה וכן להימנע מלעשות שימוש במידע שהגיע אליהם במסגרת עבודתם או תפקידם בקבוצה, והכל – בין במטרה להשיג טובת הנאה לעצמם ובין במטרה להשיג טובת הנאה לקרובם או לכל אדם אחר.

איסור מתן וקבלת הטבות שלא בדרכים נאותות

הקבוצה אוסרת על מתן או קבלת תשלומים או טובות הנאה או הטבות אחרות על ידי הקבוצה או עובד הקבוצה לידי או מידי כל אדם, נציג מדינה או גוף אחר, לשם השגת או שמירת עסקים או לשם השפעה על הליך עסקי כלשהו, שבנסיבות הענין אינם נאותים.

בהתייחס לאמור לעיל, על עובדי הקבוצה לדווח לממונה עליהם או לועדת האכיפה הפנימית, ובמקרה של דירקטור – ליו"ר הדירקטוריון, בכל מקרה של מתן או קבלת טובת הנאה או הצעה לכזו כאמור לעיל.

7. קבלת/נתינת מתנות

טוהר מידות מהווה בסיס להצלחת הקבוצה בטווח הארוך.

עובדי הקבוצה לא יקבלו ולא יתנו מתנות לספקים או לקוחות אלא אם כן אלה עומדות בקריטריונים הבאים:

·         נועדו לצרכים עסקיים לגיטימיים;

·         אינן בעלות ערך חריג ועולות בקנה אחד עם הנוהג העסקי המקובל בתחום;

·         אינן ניתנות במישרין או בעקיפין בתמורה ו/או כתנאי לעשיית או לאי עשיית פעולה מסויימת;

אם יש ספק בשאלה אם מתנה עומדת בקריטריונים המפורטים לעיל, העובד יהא רשאי לקבלן או לתיתן, לפי המקרה, רק באישור כתוב מאת הסמנכ"ל האחראי ליחידה או לחילופין מחבר/י ועדת האכיפה הפנימית.

8. שמירת רשומות

יש לשמור את כל הספרים, הדוחות, ההצהרות והרשומות הכספיות והאחרות של הקבוצה כך שישקפו נאמנה את העסקאות שעורכת הקבוצה ואת מצב עסקיה, בהתאם לדרישות החוק ומערכות הבקרה הפנימיות של הקבוצה. אין לרשום בספרי הקבוצה מידע בלתי מדויק או מטעה, ואין להחזיק או לנהל כספים ונכסים של הקבוצה באופן שיהיו נסתרים או בלתי מדווחים. על העובדים לקיים את נהלי הקבוצה, כפי שיהיו מעת לעת, ביחס לשמירת רשומות.

9. דרישות נוספות ממנהלים בכירים

מנהלים בקבוצה נדרשים להביא כל מידע בדבר הפרה לכאורה של ההנחיות והכללים המפורטים לעיל לידיעת דירקטוריון נשר או ועדת הביקורת של נשר.

דירקטוריון נשר או ועדת הביקורת של נשר ינקטו כל פעולה שתיראה לנכון כדי לחקור ולבדוק כל הפרה כאמור. אם יימצא שההפרה אמנם בוצעה, תנקוט הקבוצה צעדים משמעתיים וצעדי מניעה כפי שתמצא לנכון, בהתאם ובכפוף להוראות כל דין.

10.   עזרה ומידע

עובד הזקוק לעזרה או מידע בקשר לקוד האתי יפנה אל הממונה הישיר שלו. בנסיבות בהן התייעצות עם הממונה הישיר אינה מתאימה, או אם הממונה הישיר אינו מסוגל לסייע, על העובד לפנות אל ועדת האכיפה הפנימית של הקבוצה.

במקרה של ספק ביחס לעמידתה של פעולה מסויימת בהוראות הקוד האתי או היותה התנהגות ראויה, השאלות שלהלן יכולות לסייע:

·         האם הפעולה/החלטה עולה בקנה אחד עם ערכי הקבוצה?

·         האם תרגיש בנוח לספר על הפעולה/ההחלטה בישיבת צוות או ישיבת הנהלה?

·         כיצד תרגיש אם הפעולה/ההחלטה תפורסם ברבים (לדוגמא, כלי תקשורת)?

11. הפרות

עובד הקבוצה הנתקל במצב בו הוא סבור כי הוא או עובד אחר בקבוצה הפר, מפר או עומד להפר הוראה מהוראות קוד אתי זה ו/או החוק, לדווח על כך לאלתר לועדת האכיפה הפנימית של נשר. מדיניות הקבוצה אוסרת לנקוט בצעד כלשהו כנגד עובד הקבוצה שדיווח כאמור, בתום לב. כל השיחות והמכתבים – בין אם אלקטרוניים ובין על גבי נייר – יטופלו באופן דיסקרטי, כפוף לכל דין.

ועדת אכיפה פנימית

שי שטאדלר – סמנכ"ל משאבי אנוש

רועי גולדפרב – מנהל נכסים ורגולציה